Co je nového?

Roční příspěvek na činnost Spolku rodičů a přátel ZŠ Bílá (SRPŠ)

Vážení rodiče,

v souladu se stanovami spolku a po dohodě s vedením školy, si Vás dovolujeme požádat o příspěvek rodičů žáků ZŠ Bílá pro školní rok 2016/2017 ve výši 200,- Kč/žáka/školní rok. V případě více žáků z jedné rodiny se hradí pouze jednou za nejstaršího žáka.

Děkujeme těm, kteří příspěvek zaplatili v rámci třídních schůzek konaných dne 13. 9.2016. Ti, kteří tak dosud neučinili, prosíme o zaplacení k rukám třídních učitělů do 30.9. 2016, případně o úhradu převodem na účet spolku č.107-3300180297/0100, s uvedením jména a příjmení žáka a třídy.

 Uvedené prostředky slouží k uspokojování potřeb školy formou příspěvků na akce pořádané školou.

Stav hospodaření spolku naleznete v samostatné rubrice výše.

JUDr. Jiří Svoboda

předseda Spolku rodičů a přátel ZŠ Bílá

 

 POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Spolku rodičů a přátel Základní školy Bílá

Členská schůze spolku se bude konat v úterý 4.10. 2016 od 18:00 hodin v budově Základní školy Bílá, Bílá  1784/1, Praha 6, PSČ 160 00, učebna třídy 6.A. ve 2.patře.

Program jednání:

  • Úvod
  • Stav hospodaření
  • Projednání a schválení programu finanční podpory školy
  • Projednání činnosti a akcí Spolku v roce 2016/2017
  • Různé
  • Závěr

Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomno alespoň 10% všech členů sdružení.

Každý člen má jeden hlas a hlasy všech členů sdružení jsou si rovné.

JUDr. Jiří Svoboda, předseda spolku

Vážení členové spolku,

dovoluji si Vás požádat o zaplacení ročního členského příspěvku ve výši 50,. Kč, a to bud´ hotovosti na členské schůzi (4.10. 2016 od 18:00 hod v budově ZŠ Bílá), nebo převodem na účet spolku č.107-3300180297/0100, do poznámky k platbě prosím uved´te své příjmení a jméno.

Upozorňuji, že členské příspěvky dosud neuhradili všichni členové spolku, jakkoliv členský příspěvek činí pouze 50,- Kč za rok. Vyzývám proto členy spolku k úhradě ročního členského příspěvku nejpozději do 31.10. 2016.

S poděkováním

JUDr. Jiří Svoboda, předseda Spolku