je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčují rodiče – zákonní zástupci žáků Základní školy a Mateřské školy Bílá, Praha 6, Bílá 1 a příp. další občané, kteří se zajímají o výuky a výchovu žáků, podporu a rozvoj ZŠ a MŠ Bílá.

Spolek rodičů a přátel základní školy Bílá (s původním názvem „občanské sdružení rodičů a přátel základní školy Bílá“) vznikl dne 19. 4. 2011 registrací sdružení u Ministerstva vnitra pod čj. VS 1-1/84180/11-R.

K 1. lednu 2014 (v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku) byl spolek zaregistrován ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce 22834 a potřebné změny stanov pak zapsány k 15. 7. 2014. Statutárním orgánem je předseda spolku, kterým je posledních 7 let Jiří Svoboda.

Základní iniciativou pro založení spolku (dříve občanského sdružení) bylo zajištění financování prvostupňových tříd s rozšířenou výukou angličtiny, dále pak navázání bližšího kontaktu mezi rodiči a školou zejména, a to účastí na akcích pořádaných školou. Důvodem pro založení občanského sdružení (dále jen spolku) bylo též zkvalitnění pobytu dětí ve škole i mimo ni.

Hlavními cíli spolku je zajišťování komunikace mezi ZŠ a MŠ Bílá a rodiči, podpora materiálního vybavení školy, poskytování pomoci při organizaci mimoškolních pobytů, sportovních a kulturních akcí, hledání finančních zdrojů podporující vzdělání žáků a rozvoj školy a podpora sociálně slabých žáků školy.

Za 8 let existence spolku se změnila členská základna, počet členů výboru (v roce 2012 změněn z 3 na 5 členů) a taktéž obsazení výboru. Výbor je ve stávajícím složení od roku 2016.

Obměnila se v čase i samotná náplň činnosti spolku. Původně se činnost spolku soustředila zejména na umožnění rozšířené výuky angličtiny na prvním stupni. Naposledy ve školním roce 2016/2017 spolek spolupracoval se školou při zajišťování darů pro uskutečnění rozšířené výuky angličtiny na prvním stupni. V souvislosti s metodickou úpravou pravidel od školního roku 2017/2018 tuto činnost spolek již nevykonává. Kontinuálně se spolek věnuje podpoře školy ve vybraných aktivitách, a to dle potřeb vedení školy